info@buiten-huis.be  |  +32 478 92 90 18
 

Algemene voorwaarden

GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING:


Buitenhuis BV
Gentse Steenweg 12A
B-8340 Sijsele-Damme


BTW BE 0832.890.894
KBO nr. 0832.890.894


T +32 478 92 90 18
info@buiten-huis.be

 

ALGEMENE BEPALINGEN :

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Buitenhuis BV, met ondernemingsnummer 0832.890.894, met zetel te 8340 Sijsele-Damme, Gentse Steenweg 12A, en haar klant, ook al staan er strijdige bepalingen of voorwaarden vermeld op documenten van de klant. De toepassing van deze strijdige bepalingen of voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van Buitenhuis BV. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 2. Behoudens bewijs van het tegendeel houdt de kennisname van de algemene voorwaarden van Buitenhuis BV de aanvaarding ervan in.

 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

OFFERTE :

 1. Onze prijsofferte is slechts bindend indien dit expliciet is vermeld op de offerte en binnen de periode vermeld in de offerte. Nadien kunnen de prijzen herzien en aangepast worden aan deze van het moment van de uitvoering.

 2. Indien door de klant wordt gevraagd om een plattegrond, 3D-tuinplan of beplantingsplan op te maken, dan zal een vast uurtarief aangerekend worden van 60 euro per uur (excl. BTW, excl. kilometervergoeding). Deze kosten zullen ook worden aangerekend indien dit door de klant wordt gevraagd vóór het sluiten van een overeenkomst, al dan niet bij het afleveren van een offerte. Ongeacht of er een offerte wordt afgeleverd, of de offerte goedgekeurd wordt door de klant en of nadien een overeenkomst wordt gesloten met de klant, zullen de geleverde prestaties voor het opmaken van deze plattegrond of dit plan gefactureerd worden aan de klant.

 3. De prijsofferte dient samen met onze algemene voorwaarden schriftelijk en ondertekend ‘voor akkoord’ + naam en handtekening bevestigd te worden. Deze bevestiging kan worden gestuurd per post aan het adres Gentse Steenweg 12A te 8340 Sijsele-Damme of per e-mail aan het adres info@buiten-huis.be.

 4. Het gevraagde voorschot dient vooraf contant of ten laatste op de vervaldag, vermeld op de voorschotfactuur, betaald te worden, met als mededeling: voorschot + het klantnummer dat op de prijsofferte staat. Zolang het voorschot niet ontvangen is, heeft Buitenhuis BV het recht om de uitvoering van haar verbintenissen, voortvloeiende uit de overeenkomst, met onmiddellijke ingang op te schorten en wordt het project niet opgestart of verdergezet.

UITVOERING VAN DE WERKEN :

 1. Indien er leverings- en uitvoeringstermijnen worden opgegeven, worden deze steeds slechts als richtinggevend en benaderend opgegeven, zodat deze niet als een resultaatsverbintenis aanzien kunnen worden. Vertragingen in de leverings- of uitvoeringstermijnen van leveranciers of onderaannemers van Buitenhuis BV, wijzigingen aan de uitvoering op vraag van de klant, onverwachte hindernissen of welke andere onvoorziene oorzaak waardoor een opgegeven leverings- of uitvoeringstermijn zou worden overschreden, bieden de klant geen recht om daarvoor een schadevergoeding te eisen van Buitenhuis BV.

  Wijzigingen op vraag van de klant en/of meerwerken worden afzonderlijk aangerekend tegen regieprijs. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid buiten de wil van Buitenhuis BV die de uitvoering of levering door Buitenhuis BV verhindert en waarop Buitenhuis BV geen controle heeft. In geval van overmacht zal Buitenhuis BV niet aansprakelijk zijn tegenover de klant en zal Buitenhuis BV geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Buitenhuis BV worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien de overmacht langer dan twee maanden zou duren, zijn Buitenhuis BV en de klant gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige schadevergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 2. De klant verplicht er zich toe, voor aanvang van de werken, aan Buitenhuis BV een plan of schets te overhandigen waarop alle ondergrondse leidingen en bouwwerken etc. zijn aangeduid met de omschrijving en afmetingen (o.a. grootte, lengte, diepte, etc.) ervan. Tevens zal de klant aan Buitenhuis BV de plaatselijke wettelijke of contractuele regelgeving doorgeven betreffende de maximale hoogtes van bomen en planten, minimale afstanden tot de perceelgrens, etc. Indien dit niet doorgeven wordt, mag Buitenhuis BV de werken starten en draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor enige eventuele schade.. Tevens zullen alle kosten om alles aan de regelgeving aan te passen, gedragen worden door de klant. Ook zal Buitenhuis BV niet aansprakelijk zijn voor schade aan niet-meegedeelde of niet-zichtbare, ongekende hindernissen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken.

 3. De klant verbindt er zich toe, voor de start van de werken, de terreinen te zuiveren, zodat Buitenhuis BV haar verbintenissen kan uitvoeren. Alle niet in de overeenkomst opgenomen werken tot zuivering van de terreinen zullen door Buitenhuis BV aangerekend worden als meerwerken. Tevens zorgt de klant ervoor dat alle paaltjes die zijn eigendom afbakenen duidelijk zichtbaar zijn. Schade en bijkomende werken door het ontbreken ervan vallen ten laste van de klant.

 4. De klant vrijwaart Buitenhuis BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Buitenhuis BV toerekenbaar is.

 5. De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen en bekomen van de nodige vergunningen ter uitvoering van de gevraagde werken. Vóór de start van de werken moeten alle nodige vergunningen tot uitvoering van de werken door de klant zelf worden aangevraagd bij de daartoe bevoegde instanties en definitief verkregen zijn. Bij de start van de werken gaat Buitenhuis BV ervan uit dat alle nodige vergunningen tot uitvoering van de werken definitief verkregen zijn. Buitenhuis BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien de werken na de start van de uitvoering omwille van een fout en/of nalatigheid van de klant stilgelegd dienen te worden, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant vallen.

 6. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Buitenhuis BV niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, gemiste besparingen, een verhoging van de algemene kosten of vorderingen van derden.

 7. Het in groei komen van de door ons geleverde en aangeplante struiken en planten wordt gewaarborgd gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de plantdatum. Deze garantie geldt enkel indien het onderhoud van de aangeplante struiken en planten door Buitenhuis BV gebeurt. De geleverde werkuren worden aangerekend aan de klant. Deze garantie geldt evenwel niet in uitzonderlijke situaties en bij abnormale weersomstandigheden, zoals een lange droogteperiode. Wat de kiemkracht en de zuiverheid van de graszaden betreft, worden deze gegarandeerd bij wettelijke normen. Het mislukken van een gazon door eventuele terreinvervuiling, klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren zoals droogte, abnormale weersomstandigheden of welke oorzaak dan ook, vallen nooit ten laste van Buitenhuis BV. Deze garantie geeft ook nooit aanleiding tot enige vergoeding van welke aard ook.

 8. Voor wat andere geleverde goederen betreft, vallen garanties onder de normale wettelijke principes. Zo zal bij levering en plaatsing van natuurstenen de vorstvrijheid nooit gegarandeerd worden. Ook kunnen deze stenen verschillen in kleur, schakering en textuur. Ook voor andere producten bieden wij geen garantie, in die mate dat onze leveranciers deze ook niet bieden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN :

 1. Alle ontwerpen blijven artistiek en intellectueel eigendom van Buitenhuis BV en mogen zonder onze goedkeuring niet uitgevoerd of gekopieerd worden.

 2. De klant gaat ermee akkoord dat het door Buitenhuis BV voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Buitenhuis BV. Het is mogelijk dat Buitenhuis BV foto’s van het project zal gebruiken voor op haar website, sociale media (Facebook/Instagram/Pinterest/LinkedIn-pagina), advertenties, … ter reclame van de uitgevoerde werken. Dit gebeurt uiteraard anoniem.


BETALINGEN :


 1. Iedere factuur dient contant betaald te worden op de bankrekening van Buitenhuis BV, aangeduid op de factuur, binnen de veertien dagen na factuurdatum.

 2. De facturen zijn netto betaalbaar, zonder korting. Alle taksen en lasten vallen ten laste van de klant.

 3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van de wettelijke rentevoet, hetzij a rato van de bijzondere wettelijke rentevoet zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien de klant een onderneming is in de zin van de wet. In dat geval is de klant - onderneming bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebedrag van 10 % van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 100 EUR. Het voormelde geldt onverminderd het recht van Buitenhuis BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 4. In geval van laattijdige betaling heeft Buitenhuis BV het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en geen verdere prestaties meer uit te voeren uit hoofde van de overeenkomst met de klant. Tevens kan Buitenhuis BV een schadevergoeding eisen voor de door haar geleden schade wegens het niet verder uitvoeren van de overeenkomst.

 5. Alle uitgevoerde werken en leveringen worden door de klant geacht aanvaard te zijn, behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen. Dit schriftelijk protest dient aangetekend verstuurd te worden - per post aan het adres Gentse Steenweg 12A te 8340 Sijsele-Damme.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS :

 1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Buitenhuis BV, heeft Buitenhuis BV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

 2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Buitenhuis BV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, namelijk om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Buitenhuis BV. Buitenhuis BV neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Buitenhuis BV kan worden verhaald.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK :

 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de zetel van Buitenhuis BV is gevestigd, met name van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.


Algemene voorwaarden webshop Buitenhuis BV – versie december 2022

Wilt u van uw tuin het visitekaartje maken van uw huis, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

info@buiten-huis.be
+32 478 92 90 18